LICENCJA NA UŻYTKOWANIE

MODUŁU/OPROGRAMOWANIA MAGNETO

  

       I.            PRZEDMIOT LICENCJI.

 

1.      Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania Modułu do oprogramowania Magneto przez Licencjobiorcę.

2.      Moduły są przeznaczone do współdziałania dla wersji Oprogramowania Magento 1.9 i wyższej. Poszczególne moduły mogą wymagać różnych wersji oprogramowania w zależności od specyfikacji - dokumentacji.

3.      Moduły wymagają IonCube Loadera.

 

    II.            DEFINICJE:

Ilekroć w warunkach licencji jest mowa o:

1.      Moduł/Oprogramowanie – moduł oprogramowania Magento wytworzony przez Producenta, na który udzielana jest licencja.

2.      Producent/Licencjodawca – firma Future-Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Gosławickiej 2/215, 45-446 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495622, posiadającą numer NIP: 5993169906, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł,

3.      Licencjobiorca – osoba prawna, a także każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w postaci zakupu licencji Modułu/Oprogramowania niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.      Dokumentacja – „Instrukcja Obsługi” określająca zakres funkcjonalności danego Modułu dołączana do Oprogramowania.

5.      Oprogramowanie Magento – oprogramowanie eCommerce należące do Magento Inc. i nie będące w żadnym stopniu przedmiotem niniejszej Licencji.

6.      Plik Licencyjny - plik generowany przez Producenta umożliwiający użytkowanie Modułu/Oprogramowania pod daną domeną internetową na wykupiony czas.

7.      Opłata licencyjna – opłata dokonywana przez Licencjobiorcę na rzecz Future-Soft sp. z o.o. z tytułu zakupu licencji Modułu/Oprogramownia.

 

 III.            WARUNKI UŻYTKOWANIA Z MODUŁU/OPROGRAMOWANIA.

 

1.      Warunkiem legalnego użytkowania Modułu/Oprogramowania jest zaakceptowanie niniejszych Warunków Licencji odpłatnej, niepełnej, niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej - udzielonej przez Future-Soft Sp. z o.o.

2.      Jedynym właścicielem Modułu/Oprogramowania oraz związanych z nim praw autorskich jest Producent.

3.      Producent udziela licencji na użytkowanie Modułu do oprogramowania Magneto.

4.      Moduł/Oprogramowanie wraz z przekazaną przez Producenta Dokumentacją stanowi przedmiot praw autorskich Producenta podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz porozumień, umów i konwencji międzynarodowych.

5.      Nazwa Modułu oraz nazwy jego poszczególnych wersji, a także nazwa (firma) Producenta i firm współpracujących, są znakami towarowymi w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa przysługującymi Producentowi. Kopiowanie, usuwanie, modyfikowanie lub każde inne wykorzystywanie znaków towarowych inne niż wynikające ze zgodnego z niniejszymi Warunkami Licencji jest zakazane i może spowodować odpowiedzialność cywilną i karną. Powyższe stosuje się odpowiednio do znaków towarowych i nazw własnych osób trzecich ujawnionych w Oprogramowaniu, Dokumentacji i innych materiałach dołączonych do Oprogramowania.

6.      Warunkiem uzyskania licencji jest uiszczenie przez Licencjobiorcę̨ opłaty licencyjnej na rzecz Producenta. Brak zapłaty pełnej należności z tytułu zakupu licencji równoznaczny jest z nielegalnym użytkowaniem Modułu/Oprogramowania.

7.      Licencja udzielana jest na okres bezterminowy.

8.      Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem aktywacji Modułu/Oprogramowania.

9.      Okres ważności Licencji jest bezterminowy od dnia jej zakupu.

10.  Licencjobiorca jest uprawiony do zakupu więcej niż jednej licencji.

11.  Licencjobiorcy w przypadku braku aktywacji Modułu/Oprogramowania w trakcie ważności licencji nie przysługuje roszczenie o zwrot lub obniżenie ceny za sprzedaż licencji.

12.  Licencjobiorca posiada prawo do instalacji i użytkowania Modułu na jednej instalacji Oprogramowania Magento znajdującego się pod jedną domeną internetową powiązaną z Plikiem Licencyjnym. W przypadku jeśli instalacja posiada wiele domen należy zakupić dla każdej domeny jedną licencję dla każdego modułu.

13.  Licencjobiorca nie ma możliwości przenoszenia użytkowania Modułu/Oprogramowania z jeden domeny na inną domenę po aktywacji licencji.

14.  Licencjobiorca ma prawo na własny użytek tworzyć dowolną liczbę kopii zapasowych Oprogramowania.

15.  Licencjobiorca nie ma prawa uzyskania od Producenta bezpłatnych wersji aktualizacyjnych Oprogramowania od daty zakupu Licencji.

16.  Licencjodawca nie udziela porad telefonicznych związanych z użytkowaniem Oprogramowania.

17.  Licencjobiorca nie ma prawa do:

a.      ujawniania osobom trzecim informacji technicznych,

b.      dekompilacji i deasemblacji Oprogramowania oraz do wykorzystania jakiejkolwiek jego części do celów innych, niż zostało to przewidziane,

c.       odstępowania, zbywania, kopiowania, wynajmowania bądź wydzierżawiania Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części osobom trzecim bez zgody Producenta,

d.      obsługiwania za pomocą Modułów większej ilości sklepów internetowych na platformie Magento, niż wynika to z zakupionej licencji.

e.      do zwrotu modułu ze względu na brak dostosowania wtyczek do patcha Magento supee6788. W systemie Magento funkcja „Admin routing compatibility mode for extensions” musi być włączona.

 

18.  Na Licencjobiorcy spoczywa obowiązek ochrony Modułu/Oprogramowania przed użyciem go przez osoby trzecie.

19.  Licencjobiorca zobowiązuje się̨ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mogłyby zaszkodzić́ interesom Producenta.

20.  W przypadku niestosowania się̨ do niniejszych warunków licencji, wszystkie zobowiązania Producenta wobec Licencjobiorcy wygasają w trybie natychmiastowym.

21.  Producent nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań́ Licencjobiorcy w konkretnym zastosowaniu Modułu/Oprogramowania. W interesie Licencjobiorcy leży zapoznanie się̨ z wszystkimi możliwościami Modułu/Oprogramowania.

22.  Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej, ani żadnej innej, w stosunku do Licencjobiorcy. Producent w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody: straty finansowe, utratę danych, uszkodzenie programu lub sprzętu oraz inne przypadkowe lub nieprzypadkowe szkody powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania Modułu/Oprogramowania przez Licencjobiorcę̨.

23.  Producent nie odpowiada za wadliwe działanie Modułu/Oprogramowania ani brak dostosowania Modułu/Oprogramowania do potrzeb Licencjobiorcy.

24.  Producent nie odpowiada za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem Modułu/Oprogramowania przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie.

25.  W przypadku posiadania innej wersji Oprogramowania Magento niż przewiduje Dokumentacja wybranego modułu, Licencjodawca nie może zagwarantować poprawnego działania Modułów.

26.  Producent dokłada wszelkich starań w celu uzyskania maksymalnie poprawnego działania Oprogramowania, jednak nie gwarantuje całkowitej jego bezbłędności.

27.  Cena licencji nie zawiera aktualizacji modułu, supportu, pomocy przy instalacji i wdrożeniu oraz jakiegokolwiek wsparcia.

28.  Niniejsze warunki licencji stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Licencjobiorcą, a Producentem.

Copyright © 2019. All rights reserved. FUTURE-SOFT SP. Z O.O.